Về dự án

Tại nhiều nước đang phát triển, các doanh nghiệp vừa và nhỏ là “xương sống” cho các hoạt động kinh tế và công nghiệp, đóng góp tới 75% hoạt động công nghiệp. Sự gia tăng về giá của tài nguyên trở thành khó khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) trong việc đương đầu với chi phí cao của năng lượng, nước và các tài nguyên khác trong khi duy trì khả năng cạnh tranh trên thương trường. Tại nhiều quốc gia đang phát triển, SMEs thường tạo ra nhiều ô nhiễm vì sự lạc hậu về công nghệ do hoạt động ở quy mô nhỏ hay thiếu các hệ thống kiếm soát ô nhiễm cuối đường ống hiệu quả. Hơn thế nữa, hầu hết các quốc gia này thiếu các cơ quan nghiên cứu cần thiết và năng lực để có thể cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho công nghiệp. Khi năng lực nghiên cứu bị giới hạn, các SMEs là đối tượng chịu hậu quả nhiều nhất. Các yếu tố này là các động lực chính cho nhu cầu cấp thiết của một sự can thiệp vững chắc nhằm cài thiện sử dụng hiệu quả tài nguyên trên nhiều khu vực của thế giới.

Để giải quyết những nhu cầu này, Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP) đã khởi động dự án thí điểm một năm về “Xúc tiến sử dụng hiệu quả tài nguyên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ” - Promoting Resource Efficiency in SMEs (PRE-SME) tại các nước đang phát triển mà các nước này đang thực hiện dự án “Chương trình phối hợp UNIDO-UNEP về Hiệu quả tài nguyên và Sản xuất sạch hơn (RE-CP) cho các nền kinh tế đang phát triển và chuyển đổi”. Mục tiêu chính của dự án là tạo ra cơ sở phục vụ xây dựng năng lực cho các nước đang phát triển nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển và thực hiện các chương trình nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và sản xuất sạch hơn nhằm sẽ giúp các SMEs cải thiện khả năng cạnh tranh và giảm các tác động đến môi trường.

This post is also available in: ENG